MR

De Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad. Zij heeft wettelijk geregelde rechten. De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders/verzorgers. Elke ouder of verzorger waarvan een kind op school zit kan zich kandidaat stellen voor de MR. Er worden hiervoor verkiezingen georganiseerd. De MR heeft 2 soorten rechten.

1. Instemmingsrecht:
Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn, zoals: schoolbeleidsplan en veranderingen daarin, het schoolreglement en de manier waarop ouders/verzorgers bij de school worden betrokken.

2. Adviesrecht:
De Medezeggenschapsraad adviseert de directie en het Bevoegd Gezag (bestuur) over hun plannen met de school. De raad is actief betrokken bij de voorbereiding van het schoolbeleid. De Medezeggenschapsraad vergadert eens in de zes weken.
De directeur heeft in de Medezeggenschapsraad een adviserende rol.

MR schooljaar 2022-2023:

Oudergeleding:
Evelien Schurink (voorzitter)
Rita Schuttert (secretaris)
Remco Nijkamp (lid)

Personeelsgeleding:
Mireille Stronks (lid)
Riëlle Wielens (lid)
Eline ten Have (lid)

De personeelsgeleding van de MR komt op voor de belangen van het personeel en de oudergeleding voor de belangen van de ouders. Daarmee is de MR geen klachtencommissie, maar speelt een rol bij het bevorderen van de communicatie, de openheid en het overleg binnen de school.

De MR vergadert 6 á 7 keer per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar.
Als u een onderwerp wilt aandragen voor de MR, mag dit altijd. U kunt dan een van de MR - leden aanspreken, of naar het volgende email adres sturen mr@obsdemarke.nl
De notulen van de MR- vergaderingen zijn openbaar. Via de website van OBS De Marke wordt u op de hoogte gehouden van de lopende zaken.